เบื้องต้น การใช้ Mr. Miss Mrs. และการทักทาย

What is your name ?
My name is …………
What is your firstname ? (ถามชื่อ)
What is your lastname ? (ถามนามสกุล)

Possession
Singular my, your, his, her its
Plural our(somtimes your), their

What is (your, his or her) (name, firstname or lastname) ?
(My, His, Her) (name, firstname or lastname) is ………

Single and married
สำหรับผู้ชายใช้ Mr. นำหน้าเสมอ ผู้หญิง Ms.(มิส) นำหน้าถ้าไม่ทราบว่าแต่งงานหรือยัง เพรา Ms. ใช้นำหน้าได้ทั้งคนที่แต่งงาน และยังไม่แต่งงาน หรือหากเป็นการแยกระหว่างคนที่แต่งงานกับไม่แต่งงาน Miss (มิส) ใช้กับคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน Mrs (มิส'ซิซ) ถ้าแต่งงานแล้ว
การใช้ Mr. Ms. หรือ Mrs. ให้ตามด้วย ชื่อกับสกุล หรือตามด้วยเพียงสกุลก็ได้ เช่น Mr. Rath Jairak หรือ Mr. Jairak ก็ได้

การใช้ V.be แบบเต็ม และแบบย่อ เพื่อแสดงสถานะ
I am Rath Jairak. หรือ I’m Rath Jairak. หรือ My name is Rath Jairak.
You are Ken หรือ You’re Ken หรือ Your name is Ken.
He is Ali หรือ He’s Ali หรือ His name is Ali
She is Mary หรือ She’s Mary หรือ Her name is Mary
It is Dolly หรือ It’s Dolly หรือ Its name is Dolly.

การตอบรับหรือปฏิเสธ เพื่อแสดงชื่อ หรือสถานะ

เช่น Are you Ali. (Yes, I am. No, I’m not.)
Is he Ali (Yes, he is. No, he is not. No, he’s not. หรือ No, he isn’t.)

ที่แปลกไป คือ Are we students ?
ตอบรับ Yes, we are. หรือ Yes, you are.
ปฏิเสธ No, we aren’t หรือ No, we’re not. No, you aren’t หรือ No, you’re not.

การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันในการเจอกันครั้งแรก
Ali : Tom, This is Joe.
Tom : It’s nice to meet you, Joe.
Joe : It’s nice to meet you, too.

การแนะนำในกรณีที่เจอกันเอง
Ali : Hello, I’m Ali.
Tom : I’m Tom. Nice to meet you.
Ali : Nice to meet you, too.
การบอกลา ใช้ Good-bye หรือ Bye หรือ See you หรือ See you tomorrow หรือ See you later

0 ความคิดเห็น: